สนใจติดต่อ ฝ่ายกิจการพลเรือน กองพลรบพิเศษที่ ๑
โทร.๐๓๖ - ๔๒๑๖๗๑ - ๕ ต่อ ๓๗๖๒๐