การปฏิบัติการข่าวสาร 

บทบาทหน้าที่และจุดยืนของ ทบ./กองทัพ ต่อสถานการณ์การชุมนุม

กองทัพบก ขอเรียนชี้แจงให้พี่น้องชาวไทยทุกคนได้ทราบว่า ...

“ทหาร/กองทัพ ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
และขอให้พี่น้องชาวไทยทุกคนเชื่อมั่นว่า ทหาร/กองทัพ จะไม่ใช้กาลังทหารเข้าปฏิบัติการต่อ
พี่น้องชาวไทยด้วยกัน
”

“ทหาร/กองทัพ พร้อมที่จะปกป้องคุ้มครองความปลอดภัยของพี่น้องชาวไทยทุกคน โดยไม่มีการ
แบ่งฝักแบ่งฝ่าย และไม่เคยมองฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเป็นศัตรู
”

“ทหาร/กองทัพ ไม่ต้องการให้เกิดการปะทะหรือใช้กาลังต่อกันระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่
รวมทั้งไม่ต้องการให้เกิดการบาดเจ็บและสูญเสียของพี่น้องชาวไทย ไม่ว่าฝ่ายใด
”

“จากการปะทะกันของกลุ่มผู้ชุมนุมบริเวณมหาวิทยาลัยรามคาแหง จนเกิดการบาดเจ็บและ
สูญเสียขึ้นนั้น ทหารทุกนาย/กองทัพ มีความเศร้าเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างยิ่ง
เพราะผู้ที่บาดเจ็บและสูญเสีย ไม่ว่าฝ่ายใด ล้วนเป็นพี่น้องคนไทยด้วยกัน ซึ่งเคยอยู่ร่วมกัน
อย่างสมัครสมานสามัคคีและมีความโอบอ้อมอารีต่อกันมาก่อน ซึ่งนั่นเป็นเอกลักษณ์ที่ดีของ
ชาติไทยและคนไทยมาโดยตลอด
”

“เพื่อไม่ให้สถานการณ์ความรุนแรงขยายวงมากยิ่งขึ้น และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการสูญเสีย
ของพี่น้องชาวไทยในลักษณะเช่นนั้นขึ้นอีก ทหาร/กองทัพ จึงได้หารือร่วมกัน ทั้งกับ ศอ.รส.
,
ฝ่ายรัฐบาล และผู้ชุมนุมทุกฝ่าย และพยายามทาทุกวิถีทางที่จะให้ทุกฝ่ายก้าวข้ามความ
ขัดแย้ง หันมาพูดคุย และร่วมหาทางออกจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างสันติ โดยคานึงถึง
ความปลอดภัยของพี่น้องชาวไทยทุกคนเป็นที่ตั้ง
”

“ทหาร/กองทัพ ยังคงเชื่อมั่นว่า พี่น้องชาวไทยส่วนใหญ่ของประเทศ (64 ล้านคน) เห็นด้วยกับ
กองทัพในการที่ทุกฝ่ายจะต้องแก้ไขปัญหาตามกระบวนการประชาธิปไตย โดยแนวทางสันติวิธี
และต้องการเห็นพี่น้องชาวไทยทุกคนมีความสามัคคีกันอีกครั้ง
”

“สิ่งหนึ่งที่กองทัพบกอยากเรียนให้พี่น้องชาวไทยทุกคนได้ระลึกถึง คือ เรื่องที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ ทรงห่วงที่สุด คือ เรื่องความสามัคคี
ของคนในชาติไทย และสิ่งที่ทั้งสองพระองค์ทรงเสียพระทัยที่สุด คือ การที่พี่น้องชาวไทยด้วยกันทะเลาะเบาะแว้งและหันมาเข่นฆ่ากันเอง
”

“ทหาร/กองทัพ ขอวิงวอนให้ทุกฝ่ายคานึงถึงประโยชน์ของชาติในภาพรวม โดยไม่ขยายความ
ขัดแย้งเพิ่มขึ้น และเรียกร้องให้ทุกฝ่ายหลีกเลี่ยงการกระทาซึ่งอาจจะก่อให้เกิดการบาดเจ็บ
และสูญเสียของพี่น้องชาวไทยด้วยกัน ไม่ว่าฝ่ายใดก็ตาม
”

“ทหาร/กองทัพ ยังคงความพยายามในการประสานกับทุกๆ ฝ่าย ไม่ว่าฝ่ายการเมือง, นักวิชาการ
และฝ่ายผู้ชุมนุมทุกกลุ่ม ให้ร่วมกันเสนอหนทางออกที่ดีที่สุดต่อประเทศ และเป็นที่พึงพอใจของ
ทุกฝ่าย เพื่อคลี่คลายสถานการณ์ที่เกิดขึ้นให้เร็วที่สุด
”

“ทหารทุกนาย/กองทัพ ขอยืนยันต่อพี่น้องชาวไทยทุกคนว่า ทหาร/กองทัพ จะยังคงปฏิบัติหน้าที่
อย่างสุดความสามารถในฐานะทหารของชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน ต่อไป
”

..................................

ที่มา  :  เว็บไซต์กองทัพบก  http://www.rta.mi.th/RTAweb/rtaweb.html

 กลับหน้าแรก