กองพลรบพิเศษที่ ๑

พลตรี ภูมิพัฒน์   จันทร์สว่าง
ผู้บัญชาการกองพลรบพิเศษที่ ๑
MENU

WEB LINK
ส่วนราชการ


 

VISITE

 สถิติวันนี้ 31 คน
 สถิติเมื่อวาน 46 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
1411 คน
1411 คน
53692 คน
เริ่มเมื่อ 2011-02-21

 
  


รายนามผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการกองพลรบพิเศษที่ ๑

๑. พล.ต.วิมล     วงศ์วานิช
พ.ศ.๒๕๒๕ - ๒๕๒๘

๒. พล.ต.วัฒนา     สรรพานิช
พ.ศ.๒๕๒๘ - ๒๕๓๐

๓. พล.ต.อรพันธ์     วัฒนวิบูลย์
พ.ศ.๒๕๓๐ - ๒๕๓๒

๔. พล.ต.สุรยุทธ์     จุลานนท์
พ.ศ.๒๕๓๒ - ๒๕๓๓

๕. พล.ต.สมศักดิ์     แสงจันทร์เลิศ
พ.ศ.๒๕๓๓ - ๒๕๓๖

๖. พล.ต.ประสงค์     ชัยสิทธิ์
พ.ศ.๒๕๓๖ - ๒๕๓๙
๗. พล.ต.ชวนิตย์     กาญจนเตชะ
พ.ศ.๒๕๓๙ - ๒๕๔๒

๘. พล.ต.สนธิ     บุญยรัตกลิน
พ.ศ.๒๕๔๒ - ๒๕๔๕

๙. พล.ต.อมรฤทธิ์     แพทย์เจริญ
พ.ศ.๒๕๔๕ - ๒๕๔๕

๑๐. พล.ต.บัณฑูร     ติปยานนท์
พ.ศ.๒๕๔๕ - ๒๕๔๗

๑๑. พล.ต.โปฎก     บุญนาค
พ.ศ.๒๕๔๗ - ๒๕๔๘

๑๒. พล.ต.มาลัย     คิ้วเที่ยว
พ.ศ.๒๕๔๘ - ๒๕๕๐

๑๓. พล.ต.ศุภวุฒิ     อุตมะ
พ.ศ.๒๕๕๐ - ๒๕๕๒

๑๔. พล.ต.เชิดชัย     จันทร์เทศ
พ.ศ.๒๕๕๒ - ๒๕๕๒

๑๕. พล.ต.เฉลิมชัย     สิทธิสาท
พ.ศ.๒๕๕๒ - ๒๕๕๔

๑๖. พล.ต.พะโจมม์     ตามประทีป
พ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๕๕

๑๗. พล.ต.ศิริชัย     เทศนา
พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๗

๑๘. พล.ต.ชาตชาย     วัฒน์ธนนันท์
พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๕๘

๑๙. พล.ต.สุนัย     ประภูชะเนย์
พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๐

๒๐. พล.ต.ภูมิพัฒน์     จันทร์สว่าง
พ.ศ.๒๕๖๐ - ปัจจุบัน