พระปรางค์สามยอด

พระปรางค์สามยอด ตั้งอยู่บนเนินดิน ด้านทิศตะวันตกของทางรถไฟใกล้กับศาลพระกาฬ ลักษณะเป็นปรางค์เรียงต่อกัน 3 องค์ มีฉนวนทางเดินเชื่อมต่อกันปรางค์องค์กลางสูงประมาณ 21.5 เมตร เป็นศิลปะเขมรแบบบายน มีอายุราวพุทธ ศตวรรษที่ 18 ก่อด้วยศิลาแลง และตกแต่งลวดลายปูนปั้นที่สวยงาม พระปรางค์สามยอดนี้ เดิมคงเป็นเทวสถานของขอม ในพุทธศาสนาลัทธิ มหายาน ต่อมาได้ดัดแปลงเป็นเทวสถาน โดยมีฐานศิวลึงค์ปรากฎอยู่ในองค์ปรางค์ทั้ง 3 องค์ จนกระทั่งถึงรัชสมัย สมเด็จ พระนารายณ์มหาราช ได้บูรณะปฏิสังขรณ์ให้เป็นวัดในพระพุทธศาสนา แล้วสร้างพระวิหาร ก่อด้วยอิฐลักษณะ สถาปัตยกรรมแบบ อยุธยาผสมแบบยุโรป  ในส่วนของประตูและหน้าต่าง  ภายในวิหารประดิษฐาน พระพุทธรูปหินทรายปางมารวิชัย ศิลปะแบบ อยุธยาตอนต้น

เปิดบริการให้เข้าชม   ระหว่างวันเวลา 06.00 - 18.00 น. เว้นวันจันทร์ - อังคาร  อัตราค่าเข้าชม ชาวไทย 10 บาท ชาวต่างประเทศ 30 บาท