ยศทหาร

ทหารบก - ชั้นสัญญาบัตร
หมายเหตุ : ยศชั้นสัญญาบัตรที่ยังไมมีพระบรมราชโองการพระราชทานยศ ใหมีคําวา "วาที่" (Acting) นําหนายศนั้นๆ

ทหารบก - ชั้นประทวน

ทหารเรือ - ชั้นสัญญาบัตร
หมายเหตุ : ยศชั้นสัญญาบัตรที่ยังไมมีพระบรมราชโองการพระราชทานยศ ใหมีคําวา "วาที่" (Acting) นําหนายศนั้นๆ

ทหารเรือ - ชั้นประทวน

ทหารอากาศ - ชั้นสัญญาบัตร
หมายเหตุ : ยศชั้นสัญญาบัตรที่ยังไมมีพระบรมราชโองการพระราชทานยศ ใหมีคําวา "วาที่" (Acting) นําหนายศนั้นๆ

ทหารอากาศ - ชั้นประทวน