กองพลรบพิเศษที่ ๑ (พล.รพศ.๑)

กองพลรบพิเศษที่ ๑  

ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๒๕  ตามนโยบายของกองทัพบก เพื่อปรับปรุงเสริมสร้างและพัฒนากองทัพบก  โดยมี พลตรีวิมล   วงศ์วานิช   (ยศในขณะนั้น)  เป็นผู้บัญชาการกองพลรบพิเศษที่  ๑  
วันที่  ๒  ธันวาคม  ๒๕๒๕ กองพลรบพิเศษที่ ๑ ได้รับโอนการบังคับบัญชา กองรบพิเศษ (พลร่ม) ที่ ๑,๒,๓ และ ๔  จาก ศูนย์สงครามพิเศษ
        วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๒๖ ได้แปรสภาพจาก กองรบพิเศษ (พลร่ม) ที่  ๑, ๒, ๓ และ ๔ เป็น กรมรบพิเศษที่ ๑,๒,๓ และ ๔  
วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๒๖ ได้โอนการบังคับบัญชา กรมรบพิเศษที่ ๔ ให้ กองพลรบพิเศษที่ ๒ 
วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๗ โอนการบังคับบัญชา กองพลรบพิเศษที่ ๑ ให้กับ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จนถึงปัจจุบัน


กองพลรบพิเศษที่ ๑  ได้จัดตั้งกองบัญชาการกองพลรบพิเศษที่  ๑  ขึ้นครั้งแรกที่ อาคารพิพิธภัณฑ์ศูนย์สงครามพิเศษ  ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  
ต่อมาได้รับอนุมัติจากกองทัพบก  ให้ดำเนินการก่อสร้าง  อาคารสำนักงานที่พักอาศัยของกำลังพล 
ณ  พื้นที่บริเวณที่ดินของ  กองทัพบก  ค่ายเอราวัณ  ตำบลเขาสามยอด  อำเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี


โดยเริ่มทำการก่อสร้างตั้งแต่  ๒๒  กรกฎาคม  ๒๕๒๘  แล้วเสร็จใน
๒  มิถุนายน  ๒๕๒๙   รวมระยะเวลาในการก่อสร้าง  ๑๒๐  วัน


และได้กระทำพิธีเปิดกองบัญชาการ  กองพลรบพิเศษที่  ๑  เมื่อวันที่  ๑๑  กรกฎาคม  ๒๕๒๙


โดยมี  พลโท สุนทร  คงสมพงษ์   ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ในขณะนั้นเป็นประธานในพิธี 
และมี  พลตรี วัฒนา  สรรพานิช (ยศในขณะนั้น)  เป็นผู้บัญชาการกองพลรบพิเศษที่ ๑